Spenden 2020

Soziale Arztpraxis und Apotheke Arta
5.511 Euro
Syniparxi
4.839 Euro
Geflüchtetenhilfe Lesbos
2.874 Euro
Alarmphone 1.884 Euro
Stand by me lesvos 1.450 Euro
Iuventa 10 1.423 Euro
WATER IS LIFE (TO NERO INE ZOI) 553 Euro
Gesamt 18.534 Euro